Sports Update

Saturday, 3 Dec.

15:30  England v Australia (Rugby)

16:00  Tottenham v Swansea City

18:30  West Ham United v Arsenal

Sunday, 4 Dec.

14:30 Bournemouth v Liverpool

17:00 Everton v Manchester United

19:00  NFL Red Zone